Wetenschappelijke onderzoek

HWW zorg wil de ouderenzorg verbeteren en waar nodig en mogelijk veranderen. Dit is noodzakelijk; we krijgen in de ouderenzorg in toenemende mate met grote uitdagingen te maken. Uitdagingen ten gevolge van onder andere de verwachte vergrijzing, een stijgend aantal mensen met dementie en een tekort aan bedden de komende jaren. Als het aantal banen in de ouderenzorg meegroeit met de genoemde uitdagingen, krijgen we bovendien te maken met nog meer krapte op de arbeidsmarkt, en dat terwijl er vanaf 2025 sprake is van een licht krimpende beroepsbevolking.

Wetenschappelijke onderzoekscommissie

Verbeteringen en veranderingen vragen tijd, onderzoek, innovaties en samenwerking tussen wetenschappers en zorgmedewerkers. Daarom heeft HWW zorg een onderzoekscommissie en is HWW zorg lid van het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland. De onderzoekscommissie richt zich naast wetenschappelijk onderzoek ook op onderzoek op hbo- en mbo-niveau.
Onze WOC bestaat uit (zorg)medewerkers van verschillende disciplines. De WOC bekijkt hoe de kwaliteit van leven van bewoners en cliënten kan worden verbeterd, hoe onderzoek daaraan kan bijdragen en hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse praktijk kunnen worden doorgevoerd. Ook stimuleert de WOC onze medewerkers om onderwerpen voor onderzoek aan te dragen en ondersteunt ze bij het maken van voorstellen en het aanvragen van gelden om onderzoek uit te voeren.

Reglement onderzoekscommissie van HWW zorg

Visie
De onderzoekscommissie verbindt onderzoek met praktijkvraagstukken, waardoor opgedane kennis niet verloren gaat, maar gericht wordt gebruikt om te innoveren. De kennis van medewerkers beweegt mee met de ontwikkelingen in onze beroepssector, waardoor kwaliteit van zorg hoogstaand is.

Missie
Door het doen van onderzoek binnen alle lagen van de organisatie (MBO, HBO, WO) wil de onderzoekscommissie resultaten en kennis opdoen, welke gebruikt worden bij verbeteren van de praktijk en doelgericht innoveren. Verspreiden van kennis en advies over toepassen hiervan in de praktijk. De onderzoekscommissie is zichtbaar en laagdrempelig benaderbaar voor onderzoeksvragen. De onderzoekscommissie heeft overzicht op de lopende onderzoeken, mogelijke onderzoeksvragen van de werkvloer en de pijlers die HWW zorg aanhoudt ten aanzien van onderzoek en innovatie.

Doelstelling van de onderzoekscommissie is

 1. Het resultaat van toegepast en praktijkgericht onderzoek binnen HWW zorg is kennisontwikkeling, die toepasbaar is in de praktijk;
 2. Gecontroleerd en zorgvuldig laten plaatsvinden van onderzoek(en);
 3. Het uitwisselen van kennis op het gebied van onderzoek tussen HWW zorg en onderzoeksinstituten (UNC-ZH en CIV);
 4. De onderzoekscommissie is het bindmiddel tussen HWW zorg en onderzoeksinstituten;
 5. Deelname aan onderzoek en vergaren van kennis uit andere onderzoeken leidt tot kennis en inzichten van waaruit HWW zorg de kwaliteit van zorg kan verbeteren en gericht innovatie kan opstarten;
 6. Door middel van onderzoek profileert HWW zorg zich positief voor zowel nieuwe cliënten als nieuwe medewerkers.

Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH)

Het UNC-ZH is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en twaalf zorginstellingen in Zuid-Holland waaronder HWW zorg. Het UNC-ZH initieert, faciliteert en voert zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek uit. Het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft als doel de kwaliteit van leven van cliënten en de kwaliteit van zorg verder te verbeteren én de thuiszorg en de verpleeghuiszorg beter op elkaar aan te laten sluiten.

Linking pin tussen wetenschap en praktijk

Anique Landré, fysiotherapeut, is de zogenoemde linking pin tussen HWW zorg en het UNC-ZH. In die rol legt ze de verbinding tussen het netwerk, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. Als lid van de onderzoekscommissie zorgt zij mede voor het overzicht van lopende onderzoeken.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de onderzoeken gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ouderen? Of heeft u ideeën? Neem dan per e-mail contact op met Anique Landré.

Lopende onderzoeken

 • USER studie
  De themagroep Geriatrische Revalidatie neemt deel aan de USER studie. USER staat voor Utrechtse Schaal voor Evaluatie van de Revalidatie, een betrouwbaar en valide meetinstrument voor de geriatrische revalidatie. In het huidige onderzoek worden de interpreteerbaarheid en de responsiviteit van de USER onderzocht. Bij opname en ontslag is naast de Barthel Index (een vereiste van de zorgverzekeraars) ook de USER afgenomen. Bij welk verschil in score op de USER kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de revalidatie geslaagd is? Publicatie van de resultaten zal in 2022 plaatsvinden. HWW zorg hoopt door dit onderzoek een beter meetinstrument voor revalidatie te kunnen gaan gebruiken.

 • Oog voor Naasten en nabestaanden
  De themagroep Palliatieve zorg neemt deel aan dit project. Het geeft verzorgenden en verpleegkundigen handvatten om zowel cliënten als mensen in de directe omgeving te ondersteunen tijdens de palliatieve fase en de rouwperiode. De Oog voor Naasten-methodiek is ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek, een digitale enquête onder zorgverleners, focusgroepen met zorgverleners en experts op het gebied van palliatieve zorg en interviews met naasten en nabestaanden.

 • Namasté Familieprogramma
  De themagroep Kwaliteit van Leven bij dementie neemt deel aan het Namasté Familieprogramma. Doel van dit oorspronkelijk Amerikaanse programma is familie en vrijwilligers meer te betrekken bij de persoonlijke zorg voor cliënten met dementie. Persoonlijk contact maken staat centraal. De effectiviteit van het Namasté Familieprogramma wordt onderzocht door het afnemen van vragenlijsten en interviews, analyse van medische gegevens en observatie van verpleeghuisbewoners. Hierbij wordt onder andere gekeken naar verbetering van de levenskwaliteit en of de familie verbetering van de zorg ervaart.