De centrale cliëntenraad (CCR)

De centrale cliëntenraad (CCR) bestaat uit vertegenwoordigers vanuit woonzorg en vertegenwoordigers vanuit wijkzorg.

Adviserende taak

Er zijn onderwerpen bij HWW zorg die u als cliënt van HWW zorg direct aangaan. De diensten die worden geleverd zijn er immers voor ú! Daarom heeft de Centrale Cliëntenraad ook de bevoegdheid om de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Dit is allemaal geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Lees hier onze visie op medezeggenschap. 

De CCR staat voor het

  • behartigen van de collectieve belangen van de klanten van HWW zorg
  • bewaken van de kwaliteit van zorg en dienstverlening en het doen van voorstellen ter verbetering
  • toezien op het beleid rond de klachtenregeling
  • adviseren bij het algemeen beleid ten aanzien van het toelaten en beëindigen van zorg aan cliënten
  • adviseren bij beleid voor de toekomst.

Contacten met de achterban

De leden van de centrale cliëntenraad komen uit verschilllende geledingen en hebben diverse achtergronden. Enkelen zijn zelf ook klant van HWW zorg. Bij het behandelen van vraagstukken kunnen zij zich een goede voorstelling maken van het klantbelang. Maar om uw belangen echt goed te kunnen behartigen, is het ook belangrijk dat de centrale cliëntenraad weet wat er leeft onder de klanten. U kunt hiertoe contact opnemen met een lid van de cliëntenraad. Niet over individuele problemen, maar voor vragen en/of ideeën over de manier waarop zaken beter of anders kunnen worden geregeld.

Meer weten?

Heeft u een vraag over of aan de centrale cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar de ambtelijk secretaris.