De centrale cliëntenraad (CCR)

De centrale cliëntenraad (CCR) bestaat uit vertegenwoordigers vanuit woonzorg en vertegenwoordigers vanuit wijkzorg.

Wie zijn wij?

HWW zorg heeft lokale cliëntenraden (woon- en wijkzorg) en een Centrale Cliëntenraad. Onze Centrale Cliëntenraad bestaat uit leden vanuit de lokale raden en personen met een bepaalde expertise, bijvoorbeeld op het gebied van financiën. Wij bestonden op 31 december 2023 uit een voorzitter, vijf leden, een onafhankelijk ambtelijk secretaris.

Naam

Functie CCR

Functie LCR

Dhr. H. Bogers

Lid CCR

Lid LCR Rivierenbuurt

Mw. A. Hage

Lid CCR

Voorzitter LCR Moerwijk

Mw. K. Pieter

Lid CCR

Voorzitter LCR Houtwijk

Mw. J. Roeleveld

Lid CCR met speciale aandacht voor financiële zaken en van de commissie Kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing

-

Mw. M. Westenberg

Lid CCR

Lid LCR Wijkzorg

Mw. H. Danse

Onafhankelijk voorzitter CCR

 

Mw. A. Klootwijk

Onafhankelijk ambtelijk secretaris

 

 

De raden zijn nog niet voltallig. Wij zoeken nog nieuwe cliëntenraadsleden. Heb je interesse? Klik hier voor meer informatie

Wat doen we?

Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van HWW zorg.
Als Centrale Cliëntenraad adviseren wij de Raad van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, over alle wezenlijke locatie- en divisie-overstijgende veranderingen en ontwikkelingen binnen HWW zorg, zoals opgenomen in de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ).
Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan onderwerpen als begroting en jaarplan of het algemeen beleid op het gebied van huisvesting, kwaliteit of veiligheid. De Centrale Cliëntenraad beoordeelt of de belangen van de cliënten voldoende meegewogen zijn.

De Raad van Bestuur ondersteunt en faciliteert de CCR en stelt daarbij faciliteiten, ambtelijke ondersteuning en materiële middelen ter beschikking, zodat de Centrale Cliëntenraad zijn taak naar behoren kan uitoefenen.

Wat willen we bereiken?

Als Centrale Cliëntenraad vinden wij het inbrengen van ervaringen van bewoners, cliënten wijkzorg en hun naasten over de zorg/begeleiding en de organisatie belangrijk. En dat cliënten zo vroeg mogelijk kunnen meedenken over het geplande beleid. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat cliënten die zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben in een omgeving die bij hen past.

Klik hier voor de visie van HWW zorg

Klik hier voor de visie van de cliëntenraden van HWW zorg

Jaaroverzicht 2023 Centrale Cliëntenraad

Het afgelopen jaar heeft de Centrale Cliëntenraad verschillende (ongevraagde) adviezen uitgebracht. Ben je nieuwsgierig welke adviezen? Bekijk hier ons jaaroverzicht 2023

In 2023 kwamen we 12 keer bij elkaar, waarvan 6 keer met het bestuur erbij.
Er hebben ook twee bijeenkomsten voor alle cliëntenraadsleden, het bestuur, ambtelijk secretarissen, locatie- en wijkmanagers en een aantal stafleden, plaatsgevonden in het kader van toekomstgerichte clientmedezeggenschap. HWW zorg en de cliëntenraden hebben samen met een procesbegeleider vanuit het LOC de verbinding tussen de raden met de organisatie weten te versterken. De lokale cliëntmedezeggenschap op de verschillende locaties begint steeds verder vorm te krijgen. Zo heeft de wijkzorg inmiddels een eigen cliëntenraad

Wat zijn onze speerpunten in 2024?

Wij als Centrale Cliëntenraad zijn nauw verbonden met de lokale raden en weten daardoor wat de lokale cliëntenraden bezighoudt. Ook het eerste halfjaar van 2024 gaan we aan de slag met de procesbelegeider vanuit het LOC om de toekomstgerichte clientmedezeggenschap verder vorm te geven. Aandacht gaat vooral uit naar de borging van processen. In het voorjaar gaat een derde bijeenkomst plaatsvinden.

De locatie Houtwijk is bezig met het oprichten van een cliëntenraad waarin alle bewoners zijn vertegenwoordigd.

Verder gaat de Centrale Cliëntenraad zich in 2024 richten op onderwerpen als voeding, waskosten en rookbeleid.

Per 1 juni ‘24 is een onafhankelijk ambtelijk secretaris aangesteld voor de lokale cliëntenraden.

Meer weten of contact opnemen?

Wil je meer weten over de Centrale Cliëntenraad of de lokale raden? Of heb je interesse in het deelnemen binnen een van de raden? Wij zoeken nog nieuwe cliëntenraadsleden.
Onder https://werkenbijhwwzorg.nl/vacatures/vrijwilligerswerk/ vindt u meer informatie over wat deelname aan een cliëntenraad inhoudt.

Mail of bel: a.klootwijk@hwwzorg.nl / 06-82010507 (Annemarie Klootwijk, Centrale Cliëntenraad)
m.kleijweg@hwwzorg.nl / 06-82010431 (Mirjam Kleijweg, lokale cliëntenraden)