Mantelzorgondersteuning

Als u langdurig zorgt voor een zieke of hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend, buur of kennis dan bent u mantelzorger. Een mooie en dankbare maar soms ook zware taak. Bij HWW zorg doen wij ons best om naast onze cliënten ook de mantelzorgers van onze cliënten te ondersteunen en begeleiden.

Uitgangspunt is dat onze cliënt zoveel mogelijk de regie (autonomie) houdt. We bekijken continu hoe onze cliënt met inzet van het eigen sociale netwerk zichzelf zo lang mogelijk zelfstandig kan redden met zo min mogelijk professionele hulp. Samen met de cliënt en de naasten zoeken we voortdurend naar de optimale oplossingen.

U weet wat nodig is

U bent als mantelzorger onmisbaar, zeker bij de wijkverpleging bij cliënten thuis. Als familielid (of vriend of buur) heeft u veel contact met onze cliënt. U kent onze cliënt als geen ander en helpt bij allerlei activiteiten. De belasting en de intensiteit waarmee u taken verrichten is heel divers.

Het is voor u zelf én voor onze cliënt belangrijk dat u uw taken zo lang mogelijk vol kunt houden. U bent ervaringsdeskundig en weet wat nodig is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat voor onze cliënt, uw naaste, belangrijk is. Uw kennis en ervaring draagt bij aan de kwaliteit van de te leveren zorg, omdat onze medewerkers de zorg zo beter kunnen afstemmen en inzetten. Onze medewerkers hebben waardering voor u als mantelzorgers en oog voor uw deskundigheid. Heeft u ondersteuning en advies nodig? Bespreek het met onze medewerkers.

Samen sterk

Wanneer er professionele zorg wordt verleend is dit een gezamenlijke taak, waarbij er een samenspel plaatsvindt tussen cliënt, medewerker en mantelzorger. Professionele zorgverleners houden rekening met de specifieke situatie en omstandigheden van de mantelzorger. Of mantelzorgers hulp willen en nodig hebben, en zo ja welke en op welk moment, is situatieafhankelijk en vergt daarom maatwerk. Medewerkers zijn alert op de draagkracht en draaglast van de mantelzorger en maken dit pro actief bespreekbaar en nemen waar nodig, taken over van mantelzorgers, reiken hulp aan en geven praktische tips, informatie en voorlichting.

Ondersteuning en advies voor álle mantelzorgers

Bent u mantelzorger van een bewoner van een wooncentrum of verpleeghuis van HWW zorg? Ook dan kunt u op ondersteuning en advies van onze medewerkers rekenen. Bespreek uw wensen met de teamleiding van de betreffende locatie.
Mantelzorgers die geen relatie met HWW zorg hebben, kunnen ook bij ons terecht voor advies of ondersteuning. Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum: (070) 379 50 00.