Thuis of in een zorgcentrum

Bij HWW zorg bent u verzekerd van hooggekwalificeerde verpleging en zorg. Dit gebeurt door een multidisciplinair behandelteam van bekwame en betrokken artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Zij helpen u op lichamelijk én geestelijk gebied.

In de regel voert de specialist ouderengeneeskunde de regie. Deze is geschoold in het behandelen van specifieke klachten en aandoeningen van ouderen, en werkt samen met andere specialisten als fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en meer. Zie de lijst hiernaast voor alle mogelijkheden. Het is naast artsen mogelijk om GZ-psychologen of verpleegkundig specialisten als regiebehandelaar in te zetten.

Naast bewoners van de woonzorgcentra en verpleeghuizen van HWW zorg behandelen onze specialisten cliënten in de thuiszorg. Maar ook als u nog geen cliënt bent van HWW zorg, kunt u een beroep op ons doen. Dat kan in de behandellocaties bij de zorgcentra of bij u thuis.

Professioneel statuut

Door sterk in te zetten op samenwerking binnen HWW zorg en met andere organisaties kunnen wij ouderen voorzien van de meest optimale zorg en behandeling. Zowel in de thuiszorg in de wijk als in onze woonzorglocaties.
De optimale zorg kan bestaan uit monodisciplinaire behandeling thuis, maar vaker wordt deze geleverd door multidisciplinaire teams. Multidisciplinair betekent dat twee of meerdere disciplines betrokken zijn in de oordeels- en besluitvorming. De disciplines zijn in staat om elkaar inzicht te geven in hun wijze van professioneel denken en werken.

Aan de ene kant is er sprake van een grote nadruk op de multidisciplinaire insteek van de oordeels- en besluitvorming. Aan de andere kant heeft ieders professionele expertise met alle eigen verantwoordelijkheid een rol. Het professioneel statuut is een document met afspraken en uitgangspunten over de wijze waarop de professionals binnen HWW zorg invulling geven aan de uitvoering van hun beroep.

In het bijzonder gaat het om de onderlinge taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij de werkzaamheden waarvoor verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Het professioneel statuut is een algemene beschrijving van hoe de zorg en behandeling bij HWW zorg is vormgegeven. Het geeft geen invulling aan de wijze waarop het primair proces is ingericht en hoe dit wordt gemonitord.